Total Commander – ARTYKUŁ W TRAKCIE TWORZENIA

Opis #

Okno programu Total Commander

  Total Commander to jeden z najpopularniejszych komercyjnych menadżerów plików. Posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie plikami (kopiowanie, przenoszenie, synchronizacja). Program posiada również wbudowany klient FTP (ang. File Transfer Protocol).

  Charakterystyczny interface programu (dwa okna wyświetlające zawartość folderu) inspirowany programem Norton Commander dla systemu DOS w znaczący sposób ułatwia pracę z plikami.

 Total Commander posiada też szereg opcji umożliwiających w znacznym stopniu skonfigurowanie wyświetlania informacji zgodnie z potrzebami użytkownika. Jego jedynym minusem jest konieczność wykupienia licencji. Na szczęście program jest udostępniany w formie shareware (testuj 30 dni po czym wykup licencję lub odinstaluj). Licencja nie jest  droga i jest wieczysta.

 

 


Podstawowe informacje #

Poruszanie się w programie Total Commander. #

Po katalogach można poruszać się na dwa sposoby, za pomocą klawiatury lub za pomocą myszy. Oczywiście można stosować kombinacje obu metod. Co dla kogo wygodniejsze 🙂

Poruszanie się za pomoca klawiatury #

Przełączanie między oknami za pomocą klawisza

Klawisz <TAB> służy do przełączania się pomiędzy oknami. Aktywne okno można rozpoznać po ciemniejszym kolorze (zależnie od wybranego schematu kolorów interfaceu) paska adresu i/lub po tym, że w aktywnym oknie wybrany plik zostanie podświetlony.

W aktywnym oknie możemy przemieszczać się za pomocą <klawiszy strzałek ↑↓> (góra/dół). Aby wejść do wybranego (podświetlonego) katalogu wciskamy klawisz <ENTER>. Ta sama akcja przy podświetlonym pliku spowoduje jego uruchomienie (o ile jest to plik wykonywalny np. *.exe, lub zostanie on otworzony w domyślnym edytorze/przeglądarce tego typu plików.

 

 

 

Poruszanie się klawiszami i zaznaczanie plików

Zaznaczenie pliku i/lub foldera (nazwy plików/katalogów zmienią kolor na czerwony) polega na podświetleniu go (strzałki góra/dół) i można wcisnąć <SPACJĘ> lub klawisz <INSERT>. W przypadku klawisza <INSERT> gdy przytrzymamy go nieco dłużej, nastąpi przejście do następnego pliku (niżej) i jego zaznaczenie. Można w ten sposób zaznaczyć wiele kolejnych plików. Zaznaczenie wszystkich widocznych w oknie plików/katalogów jest możliwe po wciśnięciu klawisza gwiazdki <*> na klawiaturze numerycznej. W przypadku, gdy w danym oknie mamy zaznaczone już jakieś katalogi lub pliki i wciśniemy klawisz gwiazdki <*> pliki/katalogi te zostaną odznaczone, a zaznacza się pozostałe pliki/katalogi, które do tej pory nie były zaznaczone. Możliwe jest też zastosowanie kombinacji klawiszy <CTRL + A> do zaznaczenia wszystkich elementów w aktywnym oknie (można odznaczyć za pomocą gwiazdki <*>). Można również zaznaczać i odznaczać pliku poruszając się klawiszami strzałek góra/dół wraz z wciśniętym klawiszem <SHIFT>.

 

Aby zmienić aktualnie przeglądany dysk lub nośnik danych należy wpisać jego literę a następnie bez spacji znak dwukropka np. D: i potwierdzić klawiszem <ENTER>. Wpisanie litery dysku wraz z dwukropkiem i znakiem slash <> (np. D: ) spowoduje otworzenie zawartości tego dysku w Eksploratorze Windows. Wpisywana litera widoczna jest w pasku na dole okna Total Commander (nie ma potrzeby klikać w to pole, wystarczy zacząć pisać). Na poniższej animacji zaznaczyłem na czerwono pole, w którym widać wpisywaną literę dysku. Animacja pokazuje przejście z dysku E: na dysk C:

 

Zmiana dysku w Total Commander przez wpisanie litery dysku
Zmiana dysku w Total Commander przez wpisanie litery dysku

Poruszanie się za pomocą myszy #

  Poruszanie się za pomocą myszy prawie niczym nie różni się od poruszania się po katalogach w systemie Windows. Między oknami przełączamy się poprzez kliknięcie Lewym Przyciskiem Myszy (<LPM>) w danym oknie. Dwukrotne kliknięcie na pliku/katalogu jest równoznaczne z użyciem klawisza <ENTER>. Prawym przyciskiem myszy (<PPM>) możemy zaznaczyć lub odznaczyć (PPM na zaznaczeniu) pliki i/lub katalogi (wcisnąć PPM i przeciągnąć).

 Zmiana przeglądanego dysku odbywa się poprzez wybranie go z rozwijanej listy w danym oknie. Lista ta znajduje tuż pod paskiem narzędziowym z ikonami.

Wszystkie powyższe czynności przedstawione są na animacji niżej. Czerwonym kółkiem zaznaczyłem wciśnięcie  <PPM>, a żółtym <LPM>.

 

Obsługa programu Total Commander za pomocą myszy. Zmiana dysku, zmiana katalogu, zaznaczanie
Obsługa programu Total Commander za pomocą myszy. Zmiana dysku, zmiana katalogu, zaznaczanie

 

 


 

Kopiowanie i przenoszenie plików/katalogów #

W Total Commander tak samo jak w przypadku Eksploratora Windows mamy możliwość utworzenia kopii pliku w tym samym katalogu lub skopiowanie go w nowe miejsce. Również możemy wykonać tą procedurę za pomocą klawiatury i/lub myszy.

Tworzenie kopii plików/katalogów w tym samym miejscu #

TotalCommander tworzenie kopii plików

Aby utworzyć kopię pliku lub katalogu w tym samym miejscu wystarczy go podświetlić lub w przypadku wielu plików zaznaczyć je dowolnie wybraną metodą (PPM/<GWIAZDKA *>/<INSERT>/<SPACJA>) i wcisnąć kombinację klawisz <CTRL+C>, a następnie <CTRL+V> cały czas pozostając w aktywnym oknie katalogu, z którego kopiujemy pliki/katalogi.

 

 

 

 

 

Kopiowanie plików/katalogów do innego katalogu #

TotalCommander Kopiowanie
TotalCommander Kopiowanie

Przede wszystkim należy zaznaczyć pliki/katalogi do skopiowania, a następnie w drugim oknie wybrać miejsce docelowe. Mamy dwie możliwości, albo skorzystać z klawiatury i wcisnąć klawisz <F5> albo kliknąć <LPM> i przeciągnąć jeden z zaznaczonych plików na obszar drugiego okna.W obydwu przypadkach wyświetli się okno dialogowe umożliwiające dostosowanie parametrów kopiowania. Można tam ustawić między innymi regułę dotyczącą kopiowania i nadpisywania (gdy w miejscu docelowym istnieją już pliki i takiej samej nazwie) tylko tych plików, których rozmiar jest większy/mniejszy niż plików docelowych. Aby wyświetlić ustawienia tych reguł należy w oknie dialogowym kliknąć przycisk [OPCJE]. Gdy wszystko jest już ustawione wystarczy wcisnąć <ENTER> lub przycisk [OK].

 

 

Przenoszenie plików/katalogów #

  Przenoszenie plików i katalogów jest bardzo podobne do kopiowania. Tak samo trzeba zaznaczyć to co chcemy przenieść i wybrać miejsce docelowe. Różnica polega na tym, że w przypadku przeciągania plików/katalogów za pomocą myszy w nowe miejsce należy przy tym przytrzymać klawisz <SHIFT> lub <ALT>, a gdy korzystamy z klawiatury to zamiast <F5> wciskamy klawisz <F6>.

  Okno dialogowe wyświetlone po wciśnięciu <F6> może również posłużyć do zmiany nazwy pliku. Szerzej omówię ten proces w poniżej.

 

Funkcje zaawansowane #

Zmiana nazw plików/katalogów #

Zmiana nazw, a przenoszenie #

  Jak zauważysz czytając tę część poradnika, zmiana nazwy jest bardzo podobna (tożsama) do jego przenoszenia. Przeniesienie pliku to zmiana umiejscowienia pliku w strukturze katalogów na dysku. Przeniesienie polega na utworzeniu kopii pliku źródłowego w miejscu docelowym, a następnie usunięcie go z miejsca źródłowego (no dobra wewnątrz komputera wygląda to nieco inaczej, ale dla uproszczenia tak to można przedstawić). Tak samo przebiega proces zmiany nazwy przy czym miejsce docelowe jest jednocześnie miejsce źródłowym. Załóżmy, że mamy taki plik (o sposobie zapisywania struktury katalogów i umiejscowienia plików możesz poczytaj tutaj):

C:\Testplik.txt

  W systemie DOS (wiersz poleceń w Windows)  moglibyśmy posłużyć się komendą:

>ren plik.txt nowa_nazwa.txt

  Polecenie to spowodowałoby zmianę nazwy pliku plik.txt na nowa_nazwa.txt. Ale gdybym posłużył się tym samym poleceniem czyli ren (od ang. rename, zmień nazwę) w ten sposób,

>ren plik.txt E:\Nowy_katalogplik.txt

spowodowałoby to przeniesienie/utworzenie pliku plik.txt (można tez podać inna nazwę wtedy nastąpi przeniesienie ze zmianą nazwy) na dysk E: do/w katalogu Nowy_katalog i usunięcie tego pliku ze źródłowego katalogu. Dla nas wyglądałoby to tak, że plik jest przeniesiony, a tak naprawdę komputer zmienia w systemie plików na dysku informacje o tym gdzie dana partia danych czyli zawartość pliku, jego treść, się znajduje i pod jaką nazwą ma być wyświetlana.

 

Zmiana nazw w Total Commander #

  Aby zmienić nazwę pliku należy go najpierw podświetlić i wcisnąć klawisz <F6>, brzmi znajomo? Tak, nazwę pliku zmienia się tak jak by się go przenosiło. Jednak w tym przypadku musimy dokonać pewnych zmian w oknie, które wyświetli się po wciśnięciu <F6>. W polu gdzie znajduje się ścieżka naszego pliku należy skasować wszystko i wpisać tylko i wyłącznie nową nazwę bowiem domyślnie Total Commander ustawia w tym polu ścieżkę/katalog wyświetlany w drugim oknie. W przeciwnym razie nasz plik zostałby przeniesiony do folderu wyświetlanego w drugim oknie.

  Inną metodą zmiany nazwy pojedynczego pliku jest kliknięcie <LPM> w plik w celu jego zaznaczenia i po chwili ponowne kliknięcie <LPM>. Oby nie za szybkom bo w ten sposób możesz otworzyć plik.

Ale nam digitalizatorom nie chodzi przecież o zmianę nazwy jednego pliku ;). To można zrobić w Windows i nie trzeba do tego żadnych zewnętrznych programów.  Dlatego przejdźmy do czegoś poważniejszego :).

Masowa zmiana nazw plików i katalogów #

Tradycyjnie zaznaczamy pliki, których nazwy chcemy zmienić. Tym razem wciskamy <CTRL+M>, wyświetli nam się okno do wielokrotnej zmiany nazw.

Pozwoliłem sobie zaznaczyć kolorami obszary, które mogą Cię zainteresować. Oto legenda:

  W tym polu tworzymy matrycę wg. której będą tworzone nowe nazwy dla plików. Możemy tutaj wpisać własny tekst i skorzystać z gotowych znaczników, które będą przetwarzane na ciągi znaków i wstawiane do nazwy. Przykład maski znajdziesz w dalszej części poradnika.
  Tutaj dla wygody użytkownika mamy paletę dostępnych znaczników, których można użyć tworząc matrycę zmiany nazw. Przyciski są opisane jednak i ich działanie powinno być jasne, jednak poniżej również omówię każdy z nich. W przyszłości zapewne już z pamięci, ręcznie będziesz wpisywać znaczniki jak mistrz zmiany nazw ;).
  W tym polu wpisujemy matrycę dla rozszerzenia pliku, w większości przypadków można pozostawić tam znacznik ’[E]’, który po prostu kopiuje rozszerzenie z oryginalnego pliku. Można w tym polu stosować również znaczniki przeznaczone dla matrycy nazwy pliku, trzeba je jednak wpisać ręcznie.
  Paleta znaczników przeznaczonych do użycia w matrycy rozszerzenia. Znaczniki można stosować również  w matrycy nazwy, jednak trzeba je wpisać ręcznie.
W tym oknie mamy szereg opcji, który pozwoli nam zamienić jakiś znak lub ciąg znaków na inny w tym pusty (czyli po prostu usunąć jakiś ciąg znaków z nazwy). Możemy wybrać aby uwzględniania była wielkość liter, albo żeby zamienić znak tylko raz. Możemy tez wyłączyć, lub włączyć zmianę dla rozszerzenia.
Tutaj mamy parametry automatycznego licznika, który możemy dodać do nazwy za pomocą znacznika ’[C]’ (ang. counter = licznik). Możemy wybrać od którego numeru zaczynamy licznik, o ile zwiększany ma być kolejny numer w liczniki oraz ilość znaków w liczniku (zera wiodące). BARDZO przydatne w celu zapewnienia odpowiedniego sortowania plików w różnych systemach operacyjnych.
To jest kolumna, w której wyświetlane są nazwy wybranych/zaznaczonych plików przed zmianą.
W tej kolumnie widzimy jak zmieni się nazwa pliku po zastosowaniu stworzonej przez nas matrycy.

Matryca nazwy pliku #

  W to pole można wpisać praktycznie wszystko co się chce mając jedynie na uwadze, że niektóre znaki są niedozwolone w nazwach plików (np.’/’ i ’\’). Rozsądnym podejściem jest również trzymanie się dobrych praktyk w nazywaniu plików, więcej o tym możesz przeczytać w Bazie Wiedzy. Wpisanie na jakiegoś ciągu znaków sprawi, że automatycznie stanie się ona nazwą KAŻDEGO z zaznaczonych plików, i o ile nie stanowi to problemu gdy mamy wybrane pliki o różnych rozszerzeniach to uruchomienie zmiany nazw spowoduje wyświetlenie komunikatu o zdublowanych nazwach. Total Commander jest jednak na tyle uprzejmy, że zaproponuje nam z własnej nieprzymuszonej woli dodanie licznika (każdy kolejny plik będzie miał inny numer) po nazwie, którą podaliśmy. Gdy tego odmówimy zmiana nazw nie będzie możliwa. Dlatego zawsze dobrze jest dodać do nazwy właśnie jakiś licznik lub jakąś informację, która będzie unikatowa dla każdego z plików. Może to być właśnie licznik, liczba losowa, a w niektórych przypadkach data i/lub czas utworzenia pliku). Z tym ostatnim należy jednak uważać bo może zdarzyć się, że kilka plików w katalogu będzie miało dokładnie tą samą datę i godzinę utworzenia. Dlatego najbezpieczniejszy jest po prostu licznik, którego wartość Total Commander będzie zwiększał dla każdego kolejnego pliku.

  No dobrze ale jak używać znaczników w matrycy nazwy? To proste, zresztą nie ma ich znów, aż tak dużo i nie trzeba ich wszystkich znać na pamięć bo wszystkie można wybrać za pomocą przycisków (żółty obszar na obrazku powyżej).

  Znaczniki wpisujemy w pole tekstowe zamykając je w nawiasach kwadratowych. Niektóre znaczniki mogą posiadać również parametry i je również wpisujemy w ramach nawiasów kwadratowych danego znacznika. Poniżej tabelka z opisami i przykładami użycia najczęściej stosowanych znaczników. Tak naprawdę jest ich nieco więcej i można o nich poczytać w pliku pomocy programu Total Commander (klawisz <F1>).

 

Znacznik Opis
[N]   Ten znacznik powoduje wstawienie starej nazwy pliku do nowej nazwy pliku. Znacznik [N] może posiadać parametr w postaci zakresu od x do n, gdzie x to numer znaku OD, którego, a n to numer DO, którego znaku w nazwie kopiujemy nazwę. Dzięki temu możemy wyciąć część starej nazwy, aby wykorzystać ja w nowej. Wpisanie samego znacznika bez parametrów spowoduje wstawienie całej starej nazwy. Znacznik ten wraz z zakresem znaków do skopiowania można wstawić klikając przycisk [N #-#]. Spowoduje to wyświetlenie okna, w którym można za pomocą myszy wygodnie zaznaczyć pożądany zakres znaków.
[C] Powoduje dodanie licznika do nazwy pliku. Za pomocą parametrów lub przycisków w oknie Narzędzia Wielokrotnej zmiany nazw można ustawić ilość znaków w liczniku, przeskok oraz wskazać od którego numeru licznik ma wystartować.
[E] Znacznik [E] (od ang. extension = rozszerzenie) powoduje wstawienie rozszerzenia z oryginalnego pliku. Zazwyczaj wstawia się go w pole opisane nazwą Rozszerzenie w oknie Narzędzia Wielokrotnej zmiany nazw. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie wstawić rozszerzenie do nazwy pliku.

Przykłady matrycy nazwy plików #

 

Dla wygody przyjmijmy, że tym razem zmieniamy nazwę jednego pliku o oryginalnej nazwie ’to_jest_moj_przykladowy_plik_tekstowy.txt’ oraz w polu rozszerzenie mamy wpisany znacznik [E] dodający do naszej nazwy rozszerzenie ze starego pliku. Na podstawie tej nazwy będę prezentował działanie znaczników.

 

Znacznik Opis EFEKT
[N]   Nowa nazwa będzie taka sama jak stara to_jest_moj_przykladowy_plik_tekstowy.txt
[N 9-28]   Wybrane zostaną znaki od 9 do 28 moj_przykladowy_plik.txt
[N 1]   Do nowej nazwy zostanie wybrany jedynie pierwszy znak ze starej nazwy
t.txt
[N 4-]   Wpisanie tylko dolnego zakresu i zostawienie górnego okresu otwartym spowoduje stworzenie nowej nazwy skladajace się ze znaków od 4 do końca starej nazwy jest_moj_przykladowy_plik_tekstowy.txt
[N -8-]
  Możliwe jest też skopiowanie nazwy od dowolnego znaku liczonego od końca. Chcemy np. ostatnie 8 znaków z oryginalnej nazwy. Zapis ten można przetłymaczyć jako „weź wszystkie znaki od -8 pozycji do końca”. Wpisanie wartości po -8-n (gdzie n to liczba całkowita) spowoduje skopiowanie znaków od -8 do -n np. dla n=6 będzie to wg. naszego przykładu ’tek.txt tekstowy.txt
[N -8,5]
  Taki zapis oznacza skopiowanie 5 kolejnych znaków ze starej nazwy licząc od -8 znaku (czyli 8 znak licząc od końca) tekst.txt
[N 4‑‑10]   Taki zapis (UWAGA! to są dwa minusy BEZ SPACJI między nimi) spowoduje skopiowanie znaków od 4 (liczony od początku ponieważ nie ma przed nim minusa) do -10 (czyli 10 znak licząc od końca). moj_przykladowy_plik.txt
­[C] Do nowej nazwy zostanie dodany licznik. Ilość znaków w liczniku (zera wiodące), początek numeracji oraz skok (co ile będzie się zwiekszał licznik w każdym kroku) można ustawić w polu Definiu licznik [C] lub za pomocą parametrów (patrz niżej). Dla przejrzystej nazwy dobrze jest dać jakiś znak separatora jeśli oprócz licznika mamy inny ciąg znaków w nazwie. Może to być np. znak  '_’ (podkreślenie). 1.txt

Przykład matrycy: [N]_[C]

to_jest_moj_przykladowy_plik_tekstowy_1.txt

[C 1+3:1]

Taki zapis [Cx+y:z] gdzie:

  • x oznacza liczbe całkowitą, od której zaczynamy numerację
  • +y(plus y) oznacza ustawienie skoku, o ile będzie zwiększany licznik. Y to liczba całkowita. znak + można zastąpić minusem aby numerować ’w dół’.
  • :z (dwukropek z) oznacza liczbę całkowitą odpowiadającą za ilość znaków w liczniku.

To samo możemy uzyskać ustawiając parametry klikając w oknie przyciski w polu Definiuj licznik [C] oznaczonym na fioletowo na obrazku wyżej, który przedstawia okno Wielokrotnej zmiany nazw. !!! Należy jednak mieć na uwadze, że po wpisaniu ręcznie [C] w polu edycji wartości z pila Definiuj licznik będą ignorowane.

dla matrycy [N]_[C1+3:1]

to_jest_moj_przykladowy_plik_tekstowy_001.txt

gdybyśmy zmieniali więcej niż jeden plik to następny  plik w kolejności otrzymałby  nazwę:

nazwa_drugiego_pliku_004.txt

[C+1/4]

  Taki zapis oznacza wstawianie tej same wartości licznika do 4 kolejnych plików i dopiero przy piątym pliku licznik zostanie zwiększony o 1. Oczywiście można wpisać własne wartości zamiast 1 i 4 podanych w przykładzie. Można też łączyć ten zapis z powyższymi i np. stworzyć licznik z zerami wiodącymi:

[N]_[C+1/4:3] co da rezultat -> NazwaPlikuPierwszego_001.txt

Dla matrycy: [N]_[C+1/4]

NazwPierwszegoPliku_1.txt

NazwaDrugiegoPliku_1.txt

NazwaTrzeciegoPliku_1.txt

NazwaCzwartegoPliku_1.txt

NazwaPiategoPliku_2.txt

NazwaSzostegoPliki_2.txt

itd.

[C:a]   Ten znacznik sprawi, że ilość znaków licznika zostanie ustawiona automatycznie w zależności od ilości plików wybranych do wielokrotnej zmiany nazw. Jest to wygodne rozwiązanie jednak ja polecam zawsze dodać zawsze jeden znak więcej. Gdy wybranych plików jest 1-99 ilość znaków wyniesie 2 (np. 01-99)

Gdy wybranych plików jest 1-999 ilość znaków wyniesie 3 (001-999)

itd.

Bardziej szczegółowe informacje na temat matryc można znaleźć w pliku pomocy programu Total Commander. Aby wyświetlić plik pomocy trzeba wcisnąć <F1> i w zakładce Indeks wpisać Dialog box – Multi-rename tool.


 

Synchronizacja danych #

  W czasie kopiowania czy tez transferu plików i katalogów z jednego źródła do miejsca docelowego, może dojść do różnych awarii i na przykład część plików zostanie uszkodzona lub w ogóle nie zostaną skopiowane. O ile w przypadku niewielkiej ilości plików łatwo dojść do tego czego nie udało się skopiować, o tyle gdy kopiujemy setki czy tysiące plików w głębokiej strukturze katalogów może to stanowić problem. W takim przypadku z pomocą przychodzi funkcja synchronizacji w programie Total Commander. Dzięki niej będziemy mogli porównać zawartość źródła z miejscem docelowym uwzględniając przy tym podkatalogi i w formie wygodnej tabeli zostaną nam zaprezentowane różnice i za pomocą jednego przycisku będziemy mogli wszystko naprawić.

  Załóżmy, że wytworzyliśmy sporo plików na dysku roboczym i brakuje nam już tam miejsca na dalsza pracę. Kopiujemy więc to co zrobiliśmy do tej pory, na dysk zewnętrzny, zasób sieciowy czy też serwer FTP (o łączeniu się z FTP możesz przeczytać niżej). Po jakimś czasie proces kopiowania się zakończył, ale dla pewności czy wszystko się udało zanim zwolnimy miejsce na dysku roboczym chcemy się upewnić czy na pewno wszystko skopiowało się poprawnie.

W jednym z okien ustawiamy widoczność katalogu źródłowego, a w drugim miejsce, w które skopiowaliśmy pliki. Następnie wybieramy menu [Polecenia] -> [Synchronizuj katalogi]. Otworzy nam się okno synchronizacji katalogów, w którym mamy szereg opcji,  które  należy najpierw  ustawić.

 

 

Opcja Opis
Puste katalogi Przy synchronizacji brane są również pod uwagę puste katalogi a nie tylko pliki.

W przypadku synchronizacji symetrycznej nieistniejące po jednej stronie katalogi, zostaną skopiowane na drugą stronę, a w przypadku synchronizacji asymetrycznej brakujące katalogi po lewej będą usunięte, a w przypadku nieistniejących katalogów po prawej zostaną one skopiowane z lewej strony.

Asymetrycznie Jeżeli ta opcja jest zaznaczona Total Commander przyjmuje, że pliki znajdujące się po lewej stronie muszą zostać skopiowane na prawą. Uwaga! Jeżeli pliki nie istnieją po lewej stronie to zostaną oznaczone do skasowania!!! Opcja ta jest przeznaczona do wykonywania backupów (kopii bezpieczeństwa). Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić miejsce i uniknąć dublowania plików w różnych katalogach. Chociaż istnieje możliwość aby tych plików nie usuwać.
Podkatalogi Zaznaczenie tej opcji sprawi, że Total Commander będzie również sprawdzał pliki znajdujące się w podkatalogach. Jest to ważne w przypadku głębokiej struktury katalogów (czyli w przypadku Archiwów Państwowych prawie zawsze ;))
Wg zawartości Gdy ta opcja jest zaznaczona, w czasie porównywania brana jest również zawartość plików, które mają ten sam rozmiar i datę. Włączenie tej opcji powoduje wyświetlenie przycisku [>>], który wyświetla okno umożliwiające wpisanie reguł sprawdzania zawartości pliku. W przypadku serwerów FTP muszę one wspierać jedną z następujących komend: XCRC, XMD5, MD5, XSHA1
Ignoruj datę W tym przypadku data nie jest brana pod uwagę przy porównywaniu plików, a pliki o tej samej nazwie i rozmiarze uznawane są za identyczne. Gdy opcja ta jest zaznaczona i pliki mają różne rozmiary 'wygrywa’ nowszy plik i zawsze zastąpi plik starszy. Należy uważać przy tej opcji bo nie zawsze późniejsza data pliku jest jego lepszą wersją. Jeżeli data nie jest dla Ciebie istotna lepiej zawsze włączyć tą opcję.

 

Gdy ustawimy już opcje, które nas interesują możemy kliknąć przycisk [Porównaj]. W zależności od ilości plików w katalogach proces porównywania może trochę potrwać, a po wszystkim zostanie wyświetlona lista z wynikami.

 

Synchronizacja katalogów w programie Total Commander.
Synchronizacja katalogów w programie Total Commander.

 

Środkowa kolumna w tabeli zawiera ikony informujące o tym, gdzie zostaną skopiowane/usunięte pliki oraz czy są identyczne lub czy się różnią.

 

Ikona Opis
Pokazuje, które pliki zgodnie z wykonanym porównaniem powinny być przeniesione z lewej strony na prawą
Pokazuje, które pliki zgodnie z wykonanym porównaniem są identyczne
Pokazuje, które pliki zgodnie z wykonanym porównaniem różnią się.
Pokazuje, które pliki zgodnie z wykonanym porównaniem powinny być skopiowane z prawej na lewą stronę. W przypadku synchronizacji asymetrycznej pokazuje, które pliki po prawej stronie, zgodnie z wykonanym porównaniem zostaną skasowane.

 

Mamy możliwość filtrowania listy porównania wciskając te przycisk w polu ’Pokaż:’. Filtrowanie jest przydatne gdy chcemy wyświetlić jedynie te pliki, które się różnią aby móc je skopiować w jedną lub drugą stronę w zależności od potrzeby. Dodatkowo Total Commander w pasku statusu na dole okna informuje o ilości znalezionych plików oraz o tym ile z nich jest identycznych, ile się różni oraz ile jest unikalnych z lewej i prawej strony.

 

Synchronizacja katalogów. Przefiltrowany wynik
Synchronizacja katalogów. Przefiltrowany wynik

  Jak widać wyłączyłem wyświetlanie identycznych plików (odznaczony przycisk z symbolem znaku równości) i widzę teraz dokładnie różnicę w obydwu katalogach. Zielona strzałka pokazuje, że ten plik w ogóle się nie skopiował do katalogu Dysk_Docelowy, niebieska pokazuje, że w miejscu docelowym jest jeden plik więcej i zostanie on skopiowany do katalogu Dysk_Roboczy. Czerwona ikona przekreślonego znaku równości pokazuje, że w czasie kopiowania wydarzyło się coś i pliki nie skopiowały się w całości (być może uległy uszkodzeniu). Gdybym teraz kliknął przycisk Synchronizuj jedyne co by się stało to plik na zielono zostałby przeniesiony do Dysk_Docelowy ,a plik na niebiesko do katalogu Dysk_Roboczy. Tego nie chcę, dlatego musze oznaczyć czerwone pliki do skopiowania na prawą stronę. W tym celu należy zaznaczyć te pliki, dla wygody można wyłączyć zielona i niebieską strzałkę, trzeb jednak pamiętać aby później je włączyć spowrotem. Teraz można wcisnąć kombinację klawiszy <CTRL+L> i przekreślone znaki równości zamienią się w zielone strzałki.

 

Synchronizacja katalogów Total Commander
Synchronizacja katalogów Total Commander

 

Z tak przygotowaną listą porównania można teraz śmiało wcisnąć przycisk [Synchronizuj]. Wyświetli się kolejne okno.

 

Tutaj możemy podjąć ostateczną decyzję, czy chcemy kopiować pliki w obydwie strony czy tylko w wybranym kierunku. Ja w tym przykładzie chciałbym mieć wszystkie pliki w katalogu Dysk_docelowy, dlatego odznaczyłem checkbox ’Z prawej <- na lewą’  aby pliki z prawej nie kopiowały się na lewą stronę (nie jest mi to potrzebne) i dodatkowo zaznaczyłem Weryfikuj żeby po zakończeniu synchronizacji zrobić porównanie i sprawdzić czy faktycznie wszystko zrobiło się poprawnie. Klikam OK.

 

Total Commander Synchronizacja katalogów
Total Commander Synchronizacja katalogów

 

W związku z tym, że miałem również zaznaczoną opcję ’Potwierdź nadpisanie’, to gdy program kopiował pliki o takiej samej nazwie wyświetlił mi się komunikat pytający o moją decyzję. Ja wybrałem zastąp wszystkie. Na koniec wykonało się porównanie i jak widać, na liście został mi tylko unikatowy plik po prawej stronie czyli w katalogu ’Dysk_docelowy

Brakujące i niepełne pliki z prawej strony zostaną uzupełnione w miejscu docelowym, a w tym konkretnym przypadku do katalogu po lewej stronie zostanie skopiowany brakujący plik, który się znajduje po prawej stronie. Nie potrzebowałem go kopiować na lewą stronę do ’Dysk_Roboczy’ ponieważ i tak zamierzałem usunąć z tego miejsca wszystko i trzymać wszystko w katalogu ’Dysk_docelowy’.

 

Funkcje sieciowe #

Połączenie FTP #

Dzięki wbudowanemu klientowi FTP możemy w łatwy sposób przesyłać dane na serwer FTP.

#

 

Programy alternatywne #

Unreal Commander

Cośtam jeszcze

 

 

Powered by BetterDocs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.